2008 rok: 234372
2009 rok: 409812
2010 rok: 512023
2011 rok: 525784
2012 rok: 495700
2013 rok: 741489
Odwiedzin dzisiaj: 3208
W tym miesiącu: 85367
W tym roku: 473479
Strona prowadzona wspólnie
przez IP i IPII

Instytucja Pośrednicząca - struktura

Instytucja Pośrednicząca - struktura

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 
Komórki zaangażowane we wdrażanie
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)

 
 
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Karina Bedrunka – Dyrektor
Tel. 77 54 16 565, fax. 77 54 16 567
 
Maja Byrdak
– Z-ca Dyrektora
Tel. 77 54 16 240, fax 77 54 16 567

Małgorzata Stelnicka – Z-ca Dyrektora
Tel. 77 54 16 241, fax 77 54 16 567

Tomasz Hanzel – Z-ca Dyrektora
Tel. 77 54 16 230, fax 77 54 16 567

Agnieszka Okupniak – Z-ca Dyrektora
Tel. 77 44 04 039 wew. 102, fax 77 54 16 567

Referat Europejskiego Funduszu Społecznego

Brygida Głąb – Kierownik
Tel. 77 54 16 568, pokój nr 15

Sekcja Zarządzania PO KL

Zarządzanie Priorytetami VI-IX PO KL – komponent regionalny; współpraca i koordynowanie działań realizowanych przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia oraz współpraca z Instytucją wspierającą potencjalnych Beneficjentów w ubieganiu się o środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego, tj. z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego.

Monika Kopka – Jędrychowska – Główny Specjalista
Tel. 77 54 16 635, pokój nr 14

Dorota Lipin – Starszy Specjalista
Tel. 77 54 16 636, pokój nr 12

Anna Boryczko – Specjalista
Tel. 77 54 16 634, pokój nr 17

Joanna Piłat – Podinspektor
Tel. 77 54 16 393, pokój nr 12

Emilia Galas – Podinspektor
Tel. 77 54 16 485, pokój nr 17

Paulina Słodkowska – Specjalista
Tel. 77 54 16 485, pokój nr 17


Justyna Sikorska – Specjalista
Tel. 77 54 16 393, pokój nr 12

Sekcja Wyboru Wniosków

Działanie 8.2 Transfer wiedzy - ogłaszanie i przeprowadzanie konkursów oraz organizacja pracy Komisji Oceny Projektów; wybór oraz zawieranie umów z Beneficjentami. 

Katarzyna Trumpus – Główny Specjalista
Tel. 77 54 16 630, pokój nr 16

 
Krystyna Winsze – Starszy Specjalista
Tel. 77 54 16 630, pokój nr 16

Sekcja Koordynacji Finansowej

Sporządzanie poświadczenia i deklaracji wydatków; odzyskiwanie środków nieprawidłowo wykorzystanych; zabezpieczanie środków na prawidłową realizację PO KL.

Marta Wujec – Główny Specjalista
Tel. 77 54 16 547, pokój nr 14a

 
Joanna Szwaiger – Inspektor
Tel. 77 54 16 547, pokój nr 14a

 
Katarzyna Lasek – Podinspektor
Tel. 77 54 16 633, pokój nr 18

 
Iwona Respondek – Specjalista
Tel. 77 54 16 633, pokój nr 18

Sekcja Rozliczeń Projektów

Weryfikacja merytoryczna oraz formalno-rachunkowa wniosków Beneficjentów o płatność, sporządzanie i przekazywanie zleceń dokonania płatności na rzecz Beneficjentów.


Barbara Romanowska – Główny Specjalista
Tel. 77 54 16 632, pokój nr 11

 
Agnieszka Greb – Starszy Specjalista
Tel. 77 54 16 632, pokój nr 11

 
Joanna Górnicka
– Podinspektor
Tel. 77 54 16 631, pokój nr 13

 
Alicja Ostrowska - Starszy Specjalista
Tel. 77 54 16 631, pokój nr 13

Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych

Prowadzenie Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich, udzielanie informacji ogółowi społeczeństwa  nt. PO KL (ul. Barlickiego 17).

Dominika Dziatkiewicz – Inspektor
Tel. 77 44 04 044 wew. 121, pokój nr 2

Natalia Buhl – Specjalista
Tel. 77 44 04 720-722, pokój nr 1

Wojciech Dudek – Podinspektor
Tel. 77 44 04 720-722, pokój nr 1

Marcin Kot – Podinspektor
Tel. 77 44 04 720-722, pokój nr 1

 

Realizacja pomocy technicznej w zakresie informacji i promocji.

Bożena Drobek-Stelmach – Kierownik
Tel. 77 44 04 044, wew.122, pokój nr 2

Aleksandra Jasińska – Podinspektor
Tel. 77 44 04 044, wew. 116, pokój nr 5

Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi

Organizacja i obsługa prac Podkomitetu Monitorującego PO KL.

Aneta Miszkurek – Kierownik
Tel. 77 54 16 222, pokój nr 13

 
Barbara Łuczywo – Podinspektor
Sekretariat Podkomitetu Monitorującego PO KL
Tel. 77 54 16 234, pokój nr 19

Referat Pomocy Technicznej
 

Prowadzenie działań służących sprawnemu wdrażaniu PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej PO KL (ul. Barlickiego 17).

Sekcja Pomocy Technicznej

Danuta Olender – Kierownik
Tel. 77 44 04 044, wew. 104, pokój nr 4

 
Ewelina Baran – Starszy Specjalista
Tel. 77 44 04 738 wew. 105, pokój nr 4

Ewa Magosz – Podinspektor
Tel. 77 44 04 738, wew. 105, pokój nr 4

Sekcja Organizacji

Katarzyna Jaroszczuk – Główny Specjalista
Tel. 77 44 04 719 wew. 103, pokój nr 6


Anna Bobiarska - Gęglawy – Inspektor
Tel. 77 44 04 719, wew. 114, pokój nr 6

Agnieszka Kulpok – Starszy Specjalista

Tel. 77 440 40 43, wew. 115, pokój nr 6

 Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych 
 

Dorota Licznar – Kierownik
Tel. 77 54 16 235, pokój nr 20

Sekcja Kontroli PO KL

Przeprowadzanie kontroli realizacji projektów realizowanych przez Beneficjentów; przeprowadzanie kontroli systemowych w ramach PO KL, nadzór nad odzyskiwaniem należności na drodze administracyjnej.

Katarzyna Kajda – Główny Specjalista
Tel. 77 54 16 252, pokój nr 4

Radosław Janikowski – Starszy Specjalista
Tel. 77 54 16 205, pokój nr 4

Beata Roman – Inspektor

Tel. 77 54 16 205, pokój nr 4

Iwona Salera – Inspektor
Tel. 77 54 16 206, pokój nr4

Referat ds. Odwołań

Przeprowadzanie procedury odwoławczej (ul. Barlickiego 17).

Anna Podedworna – Kierownik
Tel. 77 44 04 731, wew. 111, pokój nr 3

 
Anna Arcisz – Inspektor
Tel. 77 44 04 731 wew. 112, pokój nr 3

Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej

Iwona Mąkolska - Frankowska- –Dyrektor
Tel. 77 54 16 610, fax. 77 54 16 612

Referat Ewaluacji
 

Realizacja zadań wynikających z procesu ewaluacji PO KL w ramach Priorytetów VI-IX komponentu regionalnego.

Katarzyna Lotko-Czech – Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej
Tel. 77 54 16 392, pokój nr 27

 
Jagoda Sokołowska – Główny Specjalista
Tel. 77 54 16 491, pokój nr 21a

Maja Michniewicz - Podinspektor
Tel. 77 54 16 496, pokój 21a

 

Projekt i realizacja: © 2011-2014 netkoncept.com - skycms