Obowiązki małżeńskie w świetle przepisów KRO

Obowiązki małżeńskie w świetle przepisów KRO

Zawarcie związku małżeńskiego oznacza, że między małżonkami powstaje szczególny stosunek, który pociąga za sobą nie tylko prawa, ale także obowiązki. Zarówno jedne, jak i drugie zostały uregulowane w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Warto wiedzieć, że ich naruszenie może mieć ogromne znaczenie, jeśli małżonkowie zdecydują się na rozwód z orzeczeniem o winie.

Jakie obowiązki na małżonków nakłada kodeks rodzinny i opiekuńczy?

Przysługujące małżonkom obowiązki oraz prawa w świetle kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dzielą się na te o charakterze majątkowym i niemajątkowym. Ich znajomość bardzo przydaje się w sytuacji, gdy oczekiwania małżonków mocno się różnią – znając obowiązki ciążące na każdym z małżonków, można uniknąć wielu konfliktowych sytuacji. Do głównych obowiązków osób, które zawarły związek małżeński należy wspólne pożycie, co zostało zapisane w art. 23 KRO. Ten sam artykuł nakłada na małżonków obowiązek dochowania wierności – chodzi tutaj nie tylko o zdradę fizyczną, ale także o wierność emocjonalną. Małżonkowie zobowiązani są również do świadczenia wzajemnej pomocy – dotyczy to zarówno pomocy materialnej, jak i tej w wykonywaniu codziennych obowiązków i wychowania dzieci – oraz wspólnego działania na rzecz dobra rodziny. Obowiązek wzajemnej pomocy nabiera szczególnego znaczenia w czasie choroby. Istotne jest to, że między małżonkami jest równouprawnienie – wynika to nie tylko z zapisów, które znajdują się w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, ale przede wszystkim z konstytucji.

Jakie są konsekwencje niewypełnienia obowiązków małżeńskich?

Zaniedbywanie obowiązków przez jednego z małżonków staje się często jednym z powodów składania pozwu o rozwód. Należy mieć świadomość, że nawet nie wypełnianie tylko jednego obowiązku, który spoczywa na małżonkach przez sąd może zostać uznane za przesłankę winy, jeśli współmałżonek złożył pozew o rozwód z takim orzeczeniem. Oczywiście w trakcie postępowania rozwodowego sąd ustali, czy rzeczywiście małżonek naruszył obowiązki, które ciążą na nim w świetle artykułu 23 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Przesłanką, która może doprowadzić do orzeczenia rozwodu, jest między innymi ustanie wspólnego pożycia – jednego z kluczowych obowiązków, które nakłada na małżonków kodeks rodzinny i opiekuńczy. W wątpliwych sytuacjach przydać się może pomoc adwokata – szukając prawnika warto sprawdzić ofertę tej kancelarii https://www.adwokat-cyranski.com/prawo-rodzinne-lodz . Lista powodów, dla których sąd może orzec rozwód z winy jednego z małżonków nie ogranicza się oczywiście do niewypełniania obowiązków wynikających z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.